PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIK

I henhold til persondataforordningens artikel 14, beskytter forordningen ikke juridiske personer – dvs. A/S’er, ApS’er mv. – men forordningen beskytter enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret i interessentskaber.

Da vi behandler persondata ved indgåelse af erhvervslejekontrakter med enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber har vi udarbejdet denne politik:

Den juridisk enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:

V.M. Brockhuus Ejendomme A/S, Gammel Køge Landevej 55, 5. sal, 2500 Valby. CVR.: 2100 3808.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf.nr.: 33330606 eller e-mail: info@brockhuus.dk

BEHANDLING AF PERSONDATA

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du lejer et erhvervslejemål i en af de ejendomme, som ejes af V.M. Brockhuus Ejendomme A/S. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores erhvervslejekontrakt med dig, samt i vores kontakt til dig.

De data vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontakt e-mailadresse.
  • CVR-nummer
  • Andre almindelige oplysninger, herunder tv-billeder i forbindelse med overvågning.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, med mindre vores aftale inkluderer et behov for dette. Det kan fx være helbredsoplysninger i forbindelse med særlig tilretning af dit erhvervslejemål.

Opsætning af tv-overvågning sker i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven. Det betyder blandt andet, at der vil blive skiltet med områder, hvor der er tv-overvågning, at optagelser kun opbevares i henhold til lovgivningen, og at optagelserne i øvrigt kun sker som led i kriminalitetsforebyggelse.

VI INDSAMLER OG OPBEVARER DINE PERSONDATA TIL BESTEMTE FORMÅL

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakt og for opfyldelsen heraf, og i henhold til lovkrav, fx hvidvaskloven.

Det sker til brug for:

  • Opfyldelse af erhvervsudlejningskontrakt
  • Administration af erhvervslejemålet, herunder nødvendig kommunikation med dig
  • Hvis udlejer ønsker at sælge ejendommen, bliver persondata tilgængeligt i et datarum til brug for due diligence, hvilket bl.a. finder sted med lejelister og lignende
  • Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
  • Opfyldelse af lovkrav

VI BEHANDLER KUN NØDVENDIGE PERSONDATA

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores udlejningsvirksomhed. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering fra offentlige databaser (CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

VI SLETTER DINE PERSONDATA

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

VI INDHENTER KUN PERSONDATA, SOM VI HAR LOV TIL

Vi har brug for dine persondata for at kunne administrere dit erhvervslejemål, hvilket er et lovligt formål.

VI VIDEREGIVER IKKE DINE PERSONDATA UDEN VI HAR LOV TIL DET

Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være når vi udarbejder forbrugsregnskaber, tilmelder dig som aftager af elforbrug på i erhvervslejemålet, tilmelder opkrævningen af husleje til Nets mv. Det kan også være hvis der behandles sager ved retsinstanser.

Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring uden vi indhenter dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelser mod denne form for videregivelse.

Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

VI BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM INFORMATIONSSIKKERHED

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i at dine persondata kommer til uvedkommendes adgang, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

DU HAR RET TIL AT FÅ ADGANG TIL DINE PERSONDATA

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, og hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

DIN RET TIL AT FÅ SLETTET DINE PERSONDATA

Da vi kun indsamler og opbevarer persondata, som er nødvendige for vores opfyldelse af erhvervslejekontrakten, kan du ikke anmode om at få slettet data, så længe erhvervslejemålet er i kraft. Efter erhvervslejekontraktens ophør opbevarer vi højst dine persondata i 5 år.

V. M. Brockhuus Ejendomme A/S

ADRESSE

Gl. Køge Landevej 55, 5. sal
2500 Valby

Kontakt os

Copyright © V. M. Brockhuus ejendomme A/S